Utleievilkår

Alminnelige betingelser: 
Den som bestiller tjenester, betegnes i det følgende som leietaker mens Festutstyr AS, som leverer tjenesten betegnes som utleier.

Maskiner, tilbehør og annet utstyr betegnes som materiell.

Disse leiebetingelser gjelder for alle avtaler om utleie og tjenester som ytes av utleier. Listepris foresetter at eventuelt forbruksmateriell kjøpes av utleier. Videre er det utleiers siste prisliste som gjelder.

Leietaker har det hele og fulle ansvar for transporten.


Reklamasjon på utstyr: 

Maskiner leveres i rengjort og driftsklar tilstand. Leietaker er forpliktet til straks etter mottak å underrette utleier om feil eller mangler på materiellet. Reklamasjon etter første leiedag, vil ikke bli gitt tilbakevirkende kraft.

Leietaker må under ingen omstendighet utføre reparasjoner eller endringer på det leide materiellet, men umiddelbart gi utleier beskjed om det oppstår driftsforstyrrelser. Leietager er erstatningsansvarlig for evt. skader materiellet blir påført ved reparasjonsarbeider i strid med det ovenfor anførte.


Plassering og bruk: 

Leietaker må ikke, uten skriftlig avtale med utleier, låne bort, videreutleie eller overdra materiell til 3. part. Utstyret skal ikke oppbevares under fuktige forhold eller utendørs over natten.


Tilbakelevering: 

Leietaker skal etter endt bruk klargjøre maskinen for levering ved at den er rengjort og klar for neste utleie. Maskinen leveres der hvor den ble hentet med mindre annet er avtalt.

Leietaker plikter alltid å tilbakelevere objektet i samme stand (herunder rengjort og vasket) som det ble mottatt, bortsett fra normal slitasje. Eventuelle mangler eller ødelagte deler m.m. belastes leietaker.

Dette kontrolleres av utleier innenfor rimelig tid etter retur, og ved ekstra rengjøring eller reparasjoner debiteres leietaker disse omkostningene.

Ansvar og skader:
Leietaker er ansvarlig for skader som oppstår på det leide utstyret i leieperioden.

Skader som skyldes feil på utstyret eller det som har med dets bruk å gjøre skal umiddelbart meldes utleier.

Skader på girkasse i slushmaskin som følge av feil forhold i blanding av essens belastes leietaker. Er det for lite sukker i blandingen vil girkassen bli ødelagt.


Markedsføring:

Vi forbeholder oss rettighetene til å fritt bruke leietakers logo, merkevarenavn og bilder fra arrangementer i markedsføring og som referanse.

Leieavtalens løpetid og opphør:
Leien løper fra den dag objektet stilles til leietakers disposisjon. Leieforholdet opphører på det tidspunkt leietaker har returnert utstyret til utleiers plass.

Leie beregnes normalt pr dag innenfor leieperioden. Utleier er berettiget til leie uansett om leieobjektet benyttes eller ikke.

Leietaker kan ikke påregne å leie materiellet utover den avtalte leieperiode.


Avbestilling:

Leietaker må melde avbestilling senest 72 timer før avtalt hentedato. Ved uavhentet maskin uten gyldig avbestilling faktureres leieprisen for utstyr som er reservert.